Hỗ Trợ TL Đế Vương
Thiên Long Đế Vương - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  JusTin
  96
  Võ Đang
  2
  #eeff00c#bTu La i Ъ
  63
  Võ Đang
  3
  AnhTrc
  53
  Võ Đang
  4
  #b#g0f0ff0Ph Dao Tin T
  37
  Thiên Sơn
  5
  DungNhi
  36
  Nga My
  6
  A7
  36
  Võ Đang
  7
  King
  27
  Thiên Long
  8
  #K#bRew
  27
  Cái Bang
  9
  IouYTB
  24
  Võ Đang
  10
  ThinTuyt
  21
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private